Dziennik nr 30 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 11 marca 2008 r.

Nr 30

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
620

nr XI/69/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przygodzice dotyczącego przebiegu rurociągu paliwowego DN 250 Ostrów Wielkopolski-Wrocław na terenie gminy Przygodzice we wsiach :Topola Wielka, Czarnylas i Hetmanów

 
621

nr XIV/74/07 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
622

nr XII/85/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 
623

nr XII/86/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lisków

 
624

nr XII/91/2007 Rady Gminy Lisków z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie

 
625

nr XI/55/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
626

nr XI/58/2007 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w roku 2008 r.

 
627

nr XV/96/07 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych Wójta Gminy Koźminek dla studentów- na stałe zameldowanych na terenie gminy Koźminek

 
628

nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
629

nr XVII/125/2007 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn

 
630

nr XII/146/2007 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
631

nr XIV/107/2007 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew na rok 2008

 
632

nr XII/75/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przygodzice na rok 2008

 
633

nr XII/77/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/03 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

 
634

nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2008 rok, określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Sulmierzyce

 
635

nr XX/188/2007 Rady Gminy w Tarnowie Podgórnym z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia

 
636

nr 98/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg miejskich

 


KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
637

z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2008 roku w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodnie, który znajduje się na terenie Powiatu Gostyńskiego

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
638

sprawozdanie Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku

 
639

sprawozdanie Starosty Złotowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2007 roku

 


OGŁOSZENIE

 


PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
640

lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Sądu Okręgowego Poznań

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 11.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:45