Dziennik nr 38 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 12 marca 2009 r.

Nr 38

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
548

nr 41/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Rady Miejskiej w Chodzieży oraz Rady Gminy Duszniki

 
549

nr 42/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Rady Gminy Łęka Opatowska

 


ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

 
550

zarządzenie nr 1/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Okrąglak"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
551

nr XXV/187/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie do załatwiania spraw z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
552

nr XXXIX/384/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru chronionego krajobrazu jeziora Lusowskiego i rzeki Samy oraz terenów ościennych - część Rumianek dla działek o nr ewidencyjnych 56,57, 70 - część, 90/4, 93, 141/2

 
553

nr XXIII/195/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania odwiertu gazu ziemnego "Cicha Góra - 9" wraz z przebiegiem infrastrukturalnych obiektów liniowych, związanych z eksploatacją złoża gazu, na terenie gminy Rakoniewice, w miejscowościach Jabłonna i Wola Jabłońska

 
554

nr XXIII/196/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
555

nr XXIII/198/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad przyznawania i wysokości dodatku mieszkaniowego w roku 2009

 
556

nr XXIII/206/2008 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Rakoniewice na rok 2008

 
557

nr XX/166/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon ulicy Leśnej

 
558

nr XX/167/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Budzyń, rejon Osiedla Cechowego

 
559

nr XX/168/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Sokołowo Budzyńskie

 
560

nr 240/XXXIV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czerwonak

 
561

nr 243/XXXIV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 50/VII/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czerwonak

 
562

nr 244/XXXIV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwonak w latach 2009 - 2013

 
563

nr 159/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

 
564

nr XXIX/226/09 Rady Gminy Grodzisk Wielkopolski z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego wkładów do spółek

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 

 

 
565

nr OPO-4210-4(6)/2009/525/IV/ED Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany taryfy dotyczącej cen i stawek opłat ustalonej przez Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 07:45