Dziennik nr 67 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

Nr 67

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1310

nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

 
1311

nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008

 
1312

nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

 
1313

nr XIII/64/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawę naliczania podatku rolnego na 2008 rok

 
1314

nr XII/49/2007 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 
1315

nr XII/50/2007 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

 
1316

nr XV/71/2007 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 r.

 
1317

nr XIV/86/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Przykona

 
1318

nr XVII/210/2008 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr ewid. 24/2 położonej w Bugaju gmina Pobiedziska

 
1319

nr XIV/95/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz, Kwilcz, dz. nr ewid. 392/1, 392/2, 392/9, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/21, 392/22, 392/23, 392/25, 392/26, 392/29, 392/30, 392/31, 392/32, 392/33, 392/34, 393/1; przeznaczenie - działalność gospodarcza

 
1320

nr XIV/96/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz, Kwilcz, dz. nr ewid. 387, 384/1, 382; przeznaczenie - działalność gospodarcza bez zabudowy mieszkaniowej

 
1321

nr 158/XV/08 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej Gminy Ślesin nr 63/VII/07 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
1322

nr XX/211/2008 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 27 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości gminnych

 
1323

nr 106/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

 
1324

nr XXV/151/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej w Czapurach przy ulicy Poznańskiej

 
1325

nr XXV/153/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

 
1326

nr XIX/237/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pobiedziska

 
1327

nr XIX/241/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice

 
1328

nr XVI/219/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
1329

nr XVI/220/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
1330

nr XVI/233/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 lutego 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
1331

nr XIX/130/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rokietnica w latach 2008-2013

 
1332

nr XV/104/08 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej

 
1333

nr XV/106/08 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwilczu

 
1334

nr XXII/135/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XI/48/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kępno oraz sposobu jej poboru

 
1335

nr XXII/136/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/74/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 
1336

nr XXII/137/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/76/2007 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 
1337

nr XXII/138/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad poboru podatków: rolnego i leśnego

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1338

nr 107/XIV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wrzesińskiego szkołom i placówkom niepublicznym

 
1339

nr XVIII/81/2008 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym ( spalinowym) na zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących w Powiecie Złotowskim

 


SPRAWOZDANIE

 
1340

informacja z dnia 20 marca 2008 r. z wykonania budżetu Gminy Duszniki za rok 2007

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:52