Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjny
Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi 29.04.2015 Wydział Polityki Społecznej Tak
Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych 27.06.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Wojewódzki zespół nadzorujący realizację zadań w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków 13.04.2016 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa Tak
Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego 01.08.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 19.04.2019 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej 27.06.2018 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Tak
Zespół do spraw realizacji projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” 05.10.2017 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół do spraw rozwoju aplikacji „Cudzoziemcy” w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” nr 27/7-2017/OG-FAMI 05.01.2018 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół do spraw standaryzacji oferty informacyjnej dla cudzoziemców w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” nr 27/7-2017/OG-FAMI 05.01.2018 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 21.07.2017 Wydział Polityki Społecznej Nie

Strony