Komisje, rady, zespoły

Nazwa Data powołania Wydział obsługujący Charakter obligatoryjnysortuj malejąco
Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 21.07.2017 Wydział Polityki Społecznej Nie
Komisja do spraw rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec '56 26.03.2019 Wydział Polityki Społecznej Nie
Zespół ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży 11.02.2020 Gabinet Wojewody Nie
Zespół do spraw standaryzacji oferty informacyjnej dla cudzoziemców w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” nr 27/7-2017/OG-FAMI 05.01.2018 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół dokonujący oceny wniosków złożonych o przyznanie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 06.03.2017 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Nie
Komisja do spraw opiniowania celowości umarzania niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, nieprzekraczających 40.000,00 zł 06.06.2018 Biuro Organizacyjno-Administracyjne Nie
Zespół do spraw rozwoju aplikacji „Cudzoziemcy” w ramach projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” nr 27/7-2017/OG-FAMI 05.01.2018 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie
Zespół Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim 24.02.2016 Gabinet Wojewody Nie
Zespół opiniujący sprawy przekazane przez starostów celem uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego na udzielenie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami 21.09.2019 Wydział Finansów i Budżetu Nie
Zespół do spraw realizacji projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” 05.10.2017 Wydział Spraw Cudzoziemców Nie

Strony