Narodowy Dzień Życia

Treść archiwalna

Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Życia. Ustanowione trzynaście lat temu przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święto ma na celu propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny i zachęcanie do życia w rodzinach wielodzietnych.

Z tej okazji, w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Polnej w Poznaniu, odbyła się organizowana przez wojewodę wielkopolskiego oraz dyrekcję szpitala konferencja dotycząca programu „koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży”. Udział w dyskusji wzięli: wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu profesor Andrzej Tykarski, Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu dr Maciej Sobkowski, dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Bierła oraz ordynatorzy poznańskich oddziałów porodowych i położniczych z poznańskich szpitali.

Co 50. Polak rodzi się w szpitalu na Polnej - to 2 proc. nowonarodzonych obywateli naszego kraju. W ubiegłym roku urodziło się w szpitalu ponad 7600 dzieci. Narodowy Dzień Życia powinien być zachętą do wszelkich działań służących wsparciu i ochronie życia – mówiła z kolei wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Jak poinformowała, w całej Wielkopolsce na świat przyszło w ubiegłym roku prawie 38 tysięcy dzieci. tj. o 3% więcej niż w roku 2015.

- Jesteśmy w trakcie rozruchu programu, prowadzimy szeroką kampanię informacyjną dla pacjentek, przygotowujemy także plan opieki, który określi każdy etap wsparcia dla naszych pacjentek – mówił dyrektor Dariusz Bierła, dyrektor ostrowskiego szpitala, który uczestniczy od 1 marca w programie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. 1 stycznia 2017 r. wszedł w życie program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, wraz z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin.

W ustawie wymienione są formy wsparcia rodzin w postaci m.in.: jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł., które wraz z kosztami obsługi będzie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz koordynacji w zakresie specjalistycznego poradnictwa podejmowanej przez asystenta rodziny, finansowanej ze środków Funduszu Pracy. W ustawie budżetowej corocznie przeznaczone będą na realizację koordynacji środki finansowe w kwocie nie większej niż 70 mln zł. Środki na realizację koordynacji będą przekazywane wojewodzie na wniosek przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wojewoda zgodnie z ustawą przekaże środki na realizację koordynacji wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na podstawie zawartej umowy.

O wypłatę środków na realizację Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” zwróciło się do chwili obecnej (tj. 20 marca 2017 r.) 36 gmin województwa wielkopolskiego, pomoc finansową otrzymało dotychczas 81 rodzin. Do chwili obecnej Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał gminom na realizację ww. zadania kwotę 127 837,00 zł. Kolejne wnioski gmin są sukcesywnie rozpatrywane.

Wsparciem dla życia jest również aktywizacja osób z niepełnosprawnością. Na terenie województwa wielkopolskiego działalność gospodarczą prowadzi 166 pracodawców legitymujących się statusem zakładu pracy chronionej. W liczbie tej znajduje się 17 spółdzielni inwalidów i 149 przedsiębiorców. W zakładach pracy chronionej na terenie województwa wielkopolskiego zatrudnionych jest ogółem 20 249 osób z czego 14 607 osób, to pracownicy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Obok zakładów pracy chronionej, działalność prowadzą zakłady aktywności zawodowej (zaz), w których są zatrudnione osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, skierowane do zakładów aktywności zawodowej przez powiatowe urzędy pracy i stanowią 70 % ogółu zatrudnionych osób. Na terenie województwa wielkopolskiego działa 9 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających ogółem 1206 osób, w tym osób z niepełnosprawnością 448. Jednym z zakładów aktywności zawodowej w Wielkopolsce jest Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, który zatrudnia osoby z niepełnosprawnością i poprzez rehabilitację zawodową, społeczną przygotowuje do życia w otwartym środowisku. W zakładzie tym zatrudnionych jest ogółem 41 osób, z czego 90 proc. to osoby z niepełnosprawnością.

Wicewojewoda Marlena Maląg wraz z pozostałymi uczestnikami wydarzeniaZ-ca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński udziela wypowiedzi mediomDr Maciej Sobkowski udziela wypowiedzi telewizjiPrelegent przedstawia prezentację multimedialnąWicewojewoda Marlena Maląg ogląda prezentację

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.04.2017 - 15:45