Podpisanie umów w ramach TOPSOR

Treść archiwalna

Z udziałem wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla oraz wicewojewody wielkopolskiego Anety Niestrawskiej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu podpisano dziś umowy partnerstwa pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a 24 szpitalami, które w swej strukturze posiadają Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 roku wprowadziła obowiązek prowadzenia w szpitalnym oddziale ratunkowym segregacji medycznej. Zgodnie
z założeniami, segregacja pacjentów odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemu, zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Ministerstwo Zdrowia w bieżącym roku podjęło działania mające na celu umożliwienie dostosowania się istniejących SOR do ww. wymogu, polegające na realizacji, w skali ogólnopolskiej, projektu pt.: Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR).

Projekt TOPSOR zakłada wdrożenie jednolitych standardów w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego. Zgodnie z założeniami projektu, każdy pacjent, który trafi na SOR otrzyma numer, a w ciągu kilkunastu minut powinien otrzymać także opaskę z kolorem określającym, jak pilny jest jego przypadek. Pacjent na bieżąco będzie miał też informację o przybliżonym czasie oczekiwania na przyjęcie na dalsze badania. Istotnym elementem systemu jest także usprawnienie funkcjonowania SOR, zwłaszcza w kontekście organizacji pracy personelu medycznego. W ramach projektu zakupione zostaną także kardiomonitory do pomiaru krytycznych parametrów życiowych z możliwością transmisji danych do systemu TOPSOR, co przyczyni się do skrócenia czasu wykonywanych czynności oraz na precyzyjne określenie stanu pacjenta.

Projekt TOPSOR został objęty dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przed zawarciem z Ministerstwem Zdrowia umowy o dofinansowanie niniejszego projektu jest zobowiązane do zawarcia umów partnerskich ze wszystkimi istniejącymi szpitalnymi oddziałami ratunkowymi w całej Polsce.

Planowane jest wprowadzenie systemu TOPSOR docelowo we wszystkich SOR w kraju. Do dnia 1 lipca bieżącego roku wdrożenie nastąpi w 76 lokalizacjach (czterech szpitalach wojewódzkich w Wielkopolsce), a w pozostałych 156 lokalizacjach do sierpnia 2020 roku. Według statystyk, w 2018 roku, średnio SOR w Wielkopolsce przyjęły 14.306 pacjentów. Najwięcej, 45.307 pacjentów obsłużył SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 26.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 17.07.2019 - 08:25