Pomoc dla poszkodowanych

Treść archiwalna

Wojewoda Piotr Florek przedstawił radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego informacje o pomocy dla osób i rodzin, które ucierpiały na skutek nawałnicy, jaka przeszła 5 września nad południową Wielkopolską.

Na skutek huraganu i deszczy nawalnych 18 gmin złożyło do wojewody wielkopolskiego wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla osób i rodzin, które ucierpiały w wyniku nawałnicy. Poszkodowanych było łącznie 840 rodzin (1 548 osób, w tym 464 dzieci). Uszkodzeniu uległo 817 budynków mieszkalnych.

Do udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego w wysokości do 6 000 zł kwalifikowało się 614 rodzin. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przekazał do wypłat 2 147 382 zł. Na zasiłki celowe w wysokości do 20 000 zł, tj. na remont budynków mieszkalnych zakwalifikowało się 185 rodzin. Z tego tytułu wypłacono już 552 889 zł. W ramach pomocy zgłoszono 36 domów zakwalifikowanych według oceny pracowników OPS lub samych poszkodowanych do zasiłku do 100 000 zł oraz 5 domów do 300 000 zł.

- Obecnie oczekujemy na opinię rzeczoznawców, która jest wymagana przy tych zasiłkach i już wiemy, że zarówno liczba domów jak i szacowana kwota będzie niższa od wcześniej zgłoszonej – mówił podczas sesji wojewoda. Zauważył także, że zgłaszane przez gminy bezpośrednio po zdarzeniu straty były bardzo przeszacowane, bowiem gminy zgłosiły zapotrzebowanie na zasiłki (do 6000 zł ) i na remonty łącznie w kwocie ponad 17 300 000 zł. Z otrzymanej z Ministerstwa Finansów kwoty (3 mln zł) rozdysponowano łącznie 2 700 271 zł. Pozostało 299 729 zł.

Równolegle trwa wypłata zasiłków dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków, ( tj. zasiłków w kwocie 5000 zł, a dla nie ubezpieczonych połowę tej kwoty). Do dnia 19 października 2011 r. wypłacono 103 gminom na ww. zasiłki kwotę 3 946 125 zł dla 1 342 rodzin rolniczych, w tym 338 – posiadających ubezpieczenie oraz 1 004 – nie posiadających ubezpieczenia.

W dalszym ciągu wpływają wnioski od rolników o wypłatę zasiłków. Wystąpiłem do Ministra Rolnictwa o przekazanie dodatkowych środków w kwocie 1.000.000 zł na wypłatę przedmiotowych zasiłków – poinformował wojewoda.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 24.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59