Spotkanie wielkopolskich specjalistów z zakresu pieczy zastępczej

Treść archiwalna

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie wielkopolskich specjalistów z zakresu pieczy zastępczej. Otwierając spotkanie wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przedstawiła kierunki polityki prorodzinnej rządu oraz dotychczasowe inicjatywy działającej przy wojewodzie wielkopolskim Rady Rodziny.

W spotkaniu, na zaproszenie wicewojewody, uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego - przedstawiciele placówek wsparcia dziennego, samorządu powiatowego - placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków adopcyjnych oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W województwie wielkopolskim funkcjonują 62 placówki opiekuńczo-wychowawcze - domy dziecka (typu: socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, placówki łączące różne działania, dawniej placówki wielofunkcyjne) oraz placówki rodzinne. Ponadto, działalność prowadzi 81 placówek wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej jako koła zainteresowań, świetlice, kluby i ogniska wychowawcze, w formie specjalistycznej oraz pracy podwórkowej) które bezpłatnie organizują i animują czas wolny dzieciom poprzez zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomagają w nauce, rozwijają zainteresowania, współpracują ze szkołami, pomocą społeczną, kuratorami rodzinnymi.

W strukturach powiatowych centrów pomocy rodzinie pracują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, których zadaniem jest wspieranie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, natomiast 3 publiczne i 3 niepubliczne ośrodki adopcyjne zajmują się realizacją procedur przysposobienia.

Tematyka tegorocznej narady adresowana była do praktyków realizujących bezpośrednią pracę z dzieckiem i rodziną (pedagodzy, psycholodzy), ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań mających na celu umożliwianie powrotu do domu dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a także pomaganie rodzinom zagrożonym odebraniem dziecka. Prelegenci zaproszeni do wygłoszenia wykładów to uznani specjaliści i terapeuci w obszarze pracy na rzecz rodzin.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 29.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 11.10.2016 - 14:58