Stabilna sytuacja powodziowa w Wielkopolsce

Treść archiwalna

- Jestem przekonany o dobrym przygotowaniu na ewentualną powódź. Sytuacja w naszym województwie jest stabilna a procedury przewidziane dla tego typu zagrożeń pozwolą na zabezpieczenie regionu - tak dzisiejsze posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumował wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Zwołane w trybie pilnym posiedzenie WZZK poświęcone było w całości przygotowaniom Wielkopolski do działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodzią.

W naradzie uczestniczyli między innymi dyrektorzy poznańskich oddziałów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, a także komendant Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik Sztabu Policji KWP, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz wielkopolscy starostowie.

Aktualna stan hydrologiczno-meteorologiczny na terenie naszego województwa oraz prognoza rozwoju sytuacji powodziowej na najbliższy okres nie daje powodów do niepokoju. Zdaniem ekspertów i służb odpowiedzialnych musimy jednak być przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze.

Według IMGW na rzece Warcie wstępuje niemal całkowite zlodowacenie. Nieco lepsza sytuacja jest na rzekach Prośnie i Gwdzie – tam lód pokrywa od 50 do 70 procent długości rzeki. Jednak jak oceniają specjaliści, sytuacja na rzekach województwa jest stabilna a poziom wód kształtuje się w strefie stanów niskich i średnich. Wielkopolskę chroni nieco ponad 40 zbiorników retencyjnych, w tym zbiornik Jeziorsko. Kontrolowany jest również na bieżąco stan wałów przeciwpowodziowych, rozciągających się na długości 76 tys. hektarów.

Zdaniem dyrektor WZMiUW Zofii Tymczuk wielkopolskie jeziora mogą stanowić również znaczącą rezerwę powodziową. - Każde z ponad 400 jezior może bezpiecznie podnieść lustro wody od 30 do 50 cm – uspakaja dyrektor.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jak również straży i policji są w pełni przygotowani do reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego. Uproszczone procedury pozwalają niemal natychmiast uruchomić na wniosek wojewody między innymi wojskowych saperów.

zdjęcie

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 04.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.05.2015 - 19:59