Dziennik nr 137 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 sierpnia2008 r.

Nr 137

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2505

nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Jarocin

 
2506

nr XXIV/272/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/242/2004 Rady Miasta Gniezna z dn. 2.07.2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-przemysłowej i mieszkaniowej, położonego w północnej części miasta, przy drodze krajowej nr 5 w Gnieźnie

 
2507

nr XXIV/274/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 3/58, ark. 81, stanowiącej część ul. Jabłoniowej w Gnieźnie

 
2508

nr XV/102/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 201/4, 211/3, 212, 80212/3 położonych w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko

 
2509

nr XXIV/130/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z placów zabaw i gier zlokalizowanych na terenie gminy Dobrzyca

 
2510

nr XXIV/133/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Dobrzycy"

 
2511

nr XXIX/269/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na południowy-zachód od miejscowości Cząszczew, w obrębie geodezyjnym Osiek-Cząszczew, gmina Jarocin

 
2512

nr XXIX/270/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na zachód od miejscowości Osiek, w obrębie geodezyjnym Osiek-Cząszczew, gmina Jarocin

 
2513

nr XXIX/274/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Witaszycach

 
2514

nr 207/08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa w latach 2008-2018

 
2515

nr XVI/111/08 Rady Gminy Przygodzice z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przygodzice

 
2516

nr XIV/90/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rychtal

 
2517

nr XX/118/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

 
2518

nr XVII/79/2008 rady Gminy w Doruchowie z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2519

nr XVIII/101/2008 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rozdrażewie

 
2520

nr XVIII/103/2008 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
2521

nr XXXVII/219/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, na których wspomaganie mogą być przeznaczone środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Gnieźnieńskiego

 
2522

nr XIX/202/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/219/2001 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, na których wspomaganie mogą być przeznaczone środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Gnieźnieńskiego

 
2523

nr XIX/204/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Gnieźnieńskiego

 


POROZUMIENIE

 
2524

dnia 7 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny" a Powiatem Konińskim w sprawie prowadzenia zadań publicznych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 13:46