Informacje dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

Składanie wniosku o odbywanie specjalizacji

Terminy postępowań kwalifikacyjnych

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda, dwa razy w roku w terminach:

  • od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października.

Lekarz, który chce przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na terenie województwa wielkopolskiego składa wniosek o  odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny do wojewody wielkopolskiego. 

Złożenie wniosku następuje w formie wniosku elektronicznego (oddzielne dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego) generowanego i pobieranego na stronie internetowej http://wors.cmkp.edu.pl.

Informacja o wymaganych załącznikach jakie lekarz jest obowiązany dołączyć do wniosku oraz oświadczenia dostępne są na ww. stronie.

Lekarz po wypełnieniu, wydrukowaniu i  podpisaniu wniosku składa go wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej,

  • do Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026)
  • lub przesłać na adres korespondencyjny:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Oznacza to, że lekarz ma dodatkowe trzy dni, od zakończenia terminu składania wniosków w danym postępowaniu na dostarczenie papierowej wersji wniosku, pod warunkiem, że wniosek został zatwierdzony przed końcem terminu składania wniosków (tj. do 28 lutego na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane    od dnia 1 marca do dnia 31 marca, albo do 30 września na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października).

Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może w danym postępowaniu kwalifikacyjnym złożyć wniosek tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie, jednakże dopuszczalne jest jednoczesne złożenie wniosków na dwa tryby (rezydencki i pozarezydencki).

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest zgodnie z:

  1. ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 r. poz. 26)
  3. regulaminem postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia.

Zmiany w zasadach przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wprowadzone dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z art. 16ea ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ponownego wniosku o odbywanie rezydentury nie może złożyć lekarz, który:

  • uzyskał potwierdzenie realizacji programu specjalizacji, albo
  • został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury (nawet jeśli jej nie podjął albo podjętą rezydenturę przerwał), z wyjątkiem przypadku, gdy posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

Po przedstawieniu ww. orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie otrzymać rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz.

Zmiany obejmą wszystkich lekarzy, w tym tych, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania rezydentury przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Ponadto zmieniły się zasady przyznawania niewykorzystanych miejsc rezydenckich. Począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, może dodatkowo przyznać Minister Zdrowia, a nie jak dotychczas wojewoda.

Wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą Minister Zdrowia może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego. Minister Zdrowia niezwłocznie informuje o przyznaniu miejsca szkoleniowego objętego rezydenturą wojewodę, który kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.

Autor: Hanna Jazy
Data utworzenia: 12.02.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.10.2016 - 11:56