Dziennik nr 127 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 czerwca 2010 r.

Nr 127

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2406

nr LIX/387/10 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/263/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie likwidacji środków specjalnych p.n. "Środek specjalny Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie" "Środek specjalny Świetlicy z dożywianiem" i utworzenia rachunków dochodów własnych: Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie i Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie, świetlic szkolnych i żywienia w szkole.

 
2407

nr LIX/388/10 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LI/316/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Trzemeszno oraz zmian w uchwałach w sprawie przekształcenia szkół podstawowych.

 
2408

nr XXXVI/196/10 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Ostroróg przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.

 
2409

nr XXXVIII/399/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

 
2410

nr XXXVIII/403/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVII/390/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród.

 
2411

nr XXXII/278/10 Rady Miejskiej Opalenicy z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.

 
2412

nr XXXII/279/10 Rady Miejskiej Opalenicy z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
2413

nr 311/XXXVII/10 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 
2414

nr XXXIV/321/10 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.

 
2415

nr XXXIII/220/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 
2416

nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonych przez Gminę.

 
2417

nr 275/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowo w latach 2010 - 2015.

 
2418

nr LXI/400/10 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 
2419

nr XL/309/10 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 
2420

nr XL/310/10 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/281/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.

 
2421

nr XL/311/10 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/282/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie opłaty targowej.

 
2422

nr XL/313/10 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolsztyn.

 
2423

nr 371/LI/10 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Owińskach".

 
2424

nr 372/LI/10 Rady Gminy Czerwonak z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych.

 
2425

nr LI/328/10 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Buk.

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2426

nr XXXVII/197/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego.

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2427

nr KN.Le.2.0911-107/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku orzekające nieważność §2 ust. 3 uchwały Nr XXXV/331/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rawicz.

 
2428

nr KN. Le.0911-106/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku orzekające nieważność §2 ust. 1 pkt 3, §2 ust. 1 pkt 4, §2 ust. 1 pkt 5, §2 ust. 3, §3 ust. 2 pkt 1, §4 ust. 1 w zakresie wyrazów : "i pkt 3-5", § 4 ust. 4 w zakresie wyrazów "i w pkt 3-5" uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr XXXVIII/399/10 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

 
2429

KN.Ko-2.0911-94/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku orzekające nieważność §4 ust. 3 w części "przyznaje się za: liczbę uczniów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska liczby stanowisk kierowniczych, wyniki pracy szkoły, warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje szkoła lub przedszkole", §5 ust. 1 i 3 w części "lub szkodliwych" §7 ust. 1 i 2 w części "lub szkodliwych" uchwały Nr XXXII/217/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skulsk.

 
2430

KN.I.-7.0911-91/10 z dnia 30 kwietnia 2010 roku orzekające nieważność Rozdziału III ust. 2 oraz Rozdziału IV ust. 2 Załącznika do uchwały Nr 275/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Puszczykowa w latach 2010 - 2015.

 
2431

KN.I.-11.0911-96/10 z dnia 4 maja 2010 roku orzekające nieważność §4 oraz §8 w zakresie wyrazów" z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2010 r." uchwały Nr XXXIII/222/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.06.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.06.2012 - 12:38