Dziennik nr 30 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 lutego 2010 r.

Nr 30

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
783

nr XLVI/304/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2010 rok

 
784

nr XLVI/308/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości

 
785

nr XXXII/287/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010 rok

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
786

nr 19/1112/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały nr XLIII/308/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 
787

nr 19/1113/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIII/435/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Gostyń

 
788

nr 19/1120/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXXI/226/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2010 w części dotyczącej ustalenia stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych

 
789

nr 19/1130/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Rady Gminy w Kole Nr 257/2009 z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, tj. w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie o liczbie osi - dwie, trzy i więcej

 
790

nr 19/1139/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXX/216/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
791

nr 19/1140/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXI/222/2009 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/216/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 
792

nr 19/1148/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXVII/250/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 
793

nr 19/1151/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXI/374/2009 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
794

nr 19/1162/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIX/245/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

 
795

nr 19/1163/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr 215/2009 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
796

nr 19/1165/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XL/279/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie Miasta Czarnków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
797

nr 19/1167/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLI/480/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Piły przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla innych osób fizycznych i osób prawnych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
798

nr 19/1168/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XLV/339/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
799

nr 19/1170/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr L/477/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie opłaty targowej z uwagi na sprzeczność z art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.)

 
800

nr 19/1171/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXVI (178) 2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z uwagi na sprzeczność z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.)

 
801

nr 19/1172/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXVI (172) 2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego jako sprzecznej z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz.1682 z późn. zm.)

 
802

nr 19/1175/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXIII/437/09 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla przedszkoli, szkół i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Gostyń przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

 
803

nr 19/1176/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność załącznika Nr 3 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/313/2009 z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010

 
804

nr 19/1177/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Rady Miejskiej Zagórowa Nr XXVIII/182/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, tj. w części dotyczącej ustalenia stawki podatku od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów od 28 ton do mniej niż 33 ton o liczbie osi - dwie

 
805

nr 19/1178/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXII/206/2009 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 
806

nr 19/1179/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXVII/208/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
807

nr 19/1180/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXII/317/09 Rady Gminy Kościan z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kościan

 
808

nr 19/1181/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXXIV/216/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/74/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wierzbinek

 
809

nr 19/1182/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność załącznika uchwały Nr XXIV/166/09 Rady Gminy Powidz z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części obejmującej stawki podatku od środków transportowych

 
810

nr 19/1184/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XXXI/141/2009 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 16 listopada 2009 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
811

nr 19/1185/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające nieważność uchwały Nr XXIII/258/09 Rady Gminy w Lubasz z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
812

nr 19/1187/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały Nr XLV/291/09 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pniewy

 


KOMUNIKAT STAROSTY

 
813

komunikat Starosty Rawickiego z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie prowadzonym przez powiat rawicki w roku 2010

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
814

z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wyrejestrowaniu Związku Komunalnego Gmin Zagłębia Konińskiego z siedzibą w Koninie z Rejestru związków międzygminnych

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 18.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:33