Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 5. [poz. 401-500]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 8.08-19.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
402 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/4-7/10 z 17 maja 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Zagrożonym, Osobom Niepełnosprawnym oraz Współpracy z Zagranicą, ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew 11.08-18.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
403 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Magdalena Świder 8.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
404 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Ryszard Pyciak 9.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
405 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec 26.08-5.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
406 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca 18.08-26.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
407 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 18.08-29.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
408 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Obornikach, ul. Marszałka Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 24.08-2.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
409 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew 25.08-6.08.2011 Wydział Finansów i Budżetu
410 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.4.1/383/05 „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka, w siedzibie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina oraz na miejscu realizacji projektu
[inforrmacja pokontrolna]
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goślina. 22.08-23.08.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
411 ocena prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynikajacego z ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „ Potrafię Więcej”, ul. Sołtysia 33, 61-654 Poznań 16.08-24.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
412 standard usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw osób przebywających w Placówce, w związku z podjęciem informacji dotyczących nieprawidłowości, w tym braku zabezpieczenia praw i obowiązującego standardu osób zamieszkujących w pensjonacie Pensjonat Radosna Jesień w Przybrodzie, z siedzibą pod adresem: ul. Kaźmierska 25, 62-090 Przybroda , prowadzonym przez Panią Bogumiłę Dylewicz „MIDYKO” ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo 11.08-19.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
413 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach, z siedzibą pod adresem: Mościszki 37c, 64-010 Krzywiń 23.08-2.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
414 Kontrola wydatkowania w 2010 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Luboń, Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń 19.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
415 Kontrola wydatkowania w 2010 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki 22.08-23.08.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
416 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno 17.08-26.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
417 wyjśnienie skargi Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie, ul. Mickiewicza 40, 63-100 Śrem 17.08-26.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
418 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów 24.08-24.09.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
419 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Joanna Walczak 17.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
420 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 t. j.). SHARK Błaszczyk, Szejko Sp. j. ul. Obornicka 251, 60-693 Poznań 18.08-19.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
421 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 t. j.). POLIGRAFIA JANUSZ NOWAK Sp. z o. o. ul. Ptasia 24, 60-319 Poznań 18.08-19.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
422 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.5.1/116/04 „Edukacja poprzez sport – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum Publicznym w Budzyniu”, w siedzibie Urzędu Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń oraz na miejscu realizacji projektu
[informacja pokontrolna]
Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń 29.08-30.08.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
423 zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Kirkora w Swarzędzu” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[portokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz 29.08-2.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
424 zadanie pn. „Budowa ulicy Szkolnej w Śremie na odcinku od skrzyżowania z ul. Adamskiego do obwodnicy oraz drogi łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Szkolną”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 października 1, 63-100 Śrem 24.08-30.08.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi /Wydział Finansów i Budżetu
425 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 23.08-23.09.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
426 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą pod adresem: 63-630 Rychtal ul. Rynek 1 24.08-30.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
427 ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Wojewodę Wielkopolskiego pismem znak: PS.II-15,16.0932-4-1/09 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie z siedzibą pod adresem: Miłaczew 45 a, 62-709 Malanów 30.08-6.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
428 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Monika Lisowska 18.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
429 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Maria Nawrocka 4.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
430 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo 30.08.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
431

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

łumacz przysięgły – Larysa Benc 19.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
upoważnienie anulowano
432 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina 30.08-5.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
433 gospodarka wodna i ochrona wód - zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Obornikach 5.09-8.09.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
upoważnienie anulowano
434 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 r. poz. 1407 t.j.) Zakład Pracy Chronionej „DOMEL” Spółka Jawna, ul. Słoneczna 6, 63-600 Kępno 29.08-30.08.2011 Wydział Polityki Społecznej
435 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 1.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
436 zadanie pn. „Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podanin i Pietronki na terenie Gminy Chodzież i Gminy Margonin” realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Urząd Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież 7.09-16.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
437 zadanie pn. „Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Chodzież”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 7.09-16.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
438 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Daria Podemska 29.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
439 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsuniecie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno 12.09-16.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
440 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Tęcza” w Gnieźnie, z siedzibą pod adresem: ul. Zabłockiego 12, 62-200 Gniezno, prowadzonym przez Stowarzyszenie MAKI zlokalizowane pod adresem ul. Mogileńska 14, 62-200 Gniezno 7.09-30.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
441 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Urszula Zalewska 31.08.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
442 Kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 6.09-8.09.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
443

trwałość projektu nr Z Z/2.30/III/3.5.1/111/04 „Podniesienie jakości infrastruktury społecznej – budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Boguszycach”
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Wierzbinku, Wierzbinek 40, 62-619 Sadlno 5.09-6.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
444 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Gabriela Kosińska 2.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
445 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 6.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
446 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko 9.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
447 wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego – wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie , ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin 9.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
448 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 9.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
449 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło 5.09-13.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
450 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 2.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
451 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 73, 74-761 Krzyż Wielkopolski 12.09-30.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
452 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach, z siedzibą pod adresem: ul. Krystyny 30, 62-067 Rakoniewice 12.09-21.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
453 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń 13.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
454 wykonywanie zaleceń pokontrolnych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego - wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w 2009 r. Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa 16.09.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
455 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orchowie, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo 12.09-30.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
456 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Przemysław Powierza 6.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
457 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, 64-000 Kościan, ul. Wyszyńskiego 8 7.09-9.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
458 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Jolanta Strucka 7.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
459 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Karina Sylla 13.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
460 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie, ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 9.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
461 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski Gminy Rakoniewice, Osiedle Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice 9.09-19.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
462 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.2/212/04/U/12/08 „Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w m. Przemęt, gm. Przemęt”.
[informacja pokontrolna]
Urząd Gminy w Przemęcie, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt 14.09-15.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
463 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Placówka opiekuńczo – wychowawcza wsparcia dziennego pod nazwą: „Kolejowa – Radosne Podwórko” z siedzibą pod adresem: ul. Kolejowa 52, 60-715 Poznań 15.09-22.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
464 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka 12.09-20.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
465 prawidłowość wykorzystania miesięcznych dotacji udzielonych z budżetu państwa w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 lipca 2011 r. na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Pile, Al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 19.09-23.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
466 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 12.09-21.09.2011 przedłużono do 23.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
467 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie 12.09-20.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
468 zadanie pn. „Budowa jezdni, chodnika i kanału deszczowego w ul. Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego i kanału deszczowego w ul. Asnyka w Borku Wielkopolskim - etap II Budowa jezdni i chodnika w ulicy Mickiewicza oraz ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Asnyka w Borku Wlkp.” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Borku Wlkp., Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. 14.09-22.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
469 zadnie pn. Budowa Alei Kasyna Gostyńskiego od skrzyżowania z ul. Poznańską (droga wojewódzka nr 434) do ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich w Gostyniu.” realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Gostyniu, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń 14.09-22.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/ Wydział Finansów i Budżetu
470 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Larysa Benc 7.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
471 Kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Dopiewo , ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 14.09-16.09.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
472 Kontrola wydatkowania w 2010 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 20.09-23.09.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
upoważnienie anulowano
473 wykonywanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Pl. Wolności 17, 61-739 Poznań 12.09-23.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
474 realizacja zadania zleconego gminie jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminno – Miejskie Centum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie, ul. Raszkowska 36, 63-430 Odolanów 20.09-23.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
475 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 14.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
476 uzyskanie uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 poprzez sprawdzenie na próbie dokumentacji znajdującej się w Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013: - funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WRPO oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej jednostki kontrolowanej, - poprawności sporządzania dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań 28.09-11.10.2011 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
477 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Tatiana Tołoczko 13.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
478 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Ewa Łopuska-Płazińska 15.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
479 realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 21.09-7.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
480

realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaniemyślu, ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl 21.09-7.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
481 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 ze zm.) Zakład Pracy Chronionej – Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „KABLONEX” Eugeniusz Nawrocki, Podanin 76, 64-800 Chodzież 20.09-21.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
482 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 214 z 2010 r. poz. 1407 t.j.) Piekarnia – Cukiernia M. i A. Liczbańscy Sp. j. ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 173, 61-515 Poznań 16.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
483 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.5/233/04 „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line”
[informacja pokontrolna]
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 22.09-23.09.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
484 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie 21.09-23.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
485 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 23.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
486 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 23.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
487 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Kuślin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin 26.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
488 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy w Koźminie Wielkopolskim, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski 26.09-29.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
489 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Świetlica Środowiskowa „Klub Pod Serduszkiem”, pod adresem: ul. Zeylanda 9/1, 60-715 Poznań 21.09-30.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
490 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy, ul. Prusa 3, 62-400 Słupca 19.09-28.09.2011 Wydział Finansów i Budżetu
491 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. 26.09-6.10.2011 Wydział Polityki Społecznej
492 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2010 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz, polegające na remoncie i renowacji mogił wojennych oraz na remoncie infrastruktury cmentarza Żołnierzy Radzieckich Urząd Miejski w Kaliszu Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 29.09.2011 Wydział Polityki Społecznej
493 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 26.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
494 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miejski w Luboniu, pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń 27.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
495 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Plac Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 30.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
496 realizacja zadań zleconych w zakresie powszechnego obowiązku obrony Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. 30.09.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
497 ocena prawidłowości korzystania z uprawnienia do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja Dzieciom „POMAGAJ”, ul. Zdrojowa 22, Wolica , 62-872 Godziesze Małe 26.09-30.09.2011 Wydział Polityki Społecznej/Wydział Finansów i Budżetu
498 organizacja przyjmowania , rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 20.09.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
499 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 26.09-4.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu
500 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 26.09-6.10.2011 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 26.08.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 10:22