Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2009 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2009 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca  16.03-27.03.09 Wydział Polityki Społecznej
102

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca  01.04-06.04.09 Wydział Polityki Społecznej
103 W zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 13.03-10.04.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
104

W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły 16.03-31.03.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
105 W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
OBST TECHNIKA Artur Obst Ratownictwo Medyczne Parkowo 8a, 64-608 Parkowo
 
16.03-31.03.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
106

Funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli WRPO na lata 2007-2013 oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III WRPO na lata 2007-2013

Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań 25.03-26.05.09 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
107 W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Zakład Pracy Chronionej „DRAMERS” S.A,.
ul. Hawelańska 1,
61-625 Poznań
13.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
108

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej KAL-PAB” Spółka z o.o., ul. Widok 53, 60-800 Kalisz 16.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej 
109

W zakresie kwalifikacji kadry i przestrzegania standardów usług

Dom Pomocy Społecznej w Kole, ul. Blizna 55, 62-600 Koło 25.03-24.04.09 Wydział Polityki Społecznej 
110

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 17.03.2009 Wydział Nadzoru
111

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 19.03.2009 Wydział Nadzoru
112

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie, ul. Poznańska 1A, 63-200 Jarocin 19.03-07.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
113

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń 23.03-10.04.09 przedłużono do 17.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
114

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Sompolnie, ul. 11 Listopada 15, 62-610 Sompolno 19.03-07.04.09 przedłużono do 17.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
115

Zbadanie zarzutów zawartych w skardze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie 24.03-09.04.09 Wydział Polityki Społecznej
116

w zakresie zarządu cmentarzami wojennymi, w ramach porozumienia zawartego w dniu 26 mają 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miłosław w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych realizowanych w roku 2008 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego

[pobierz protokół]

Urząd Gminy w Miłosławiu 23.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej 
117

w zakresie zarządu cmentarzami wojennymi, w ramach porozumienia zawartego w dniu 27 mają 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem nowy Tomyśl w sprawie prac remontowych i konserwacyjnych grobów wojennych realizowanych w roku 2008 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego

[pobierz protokół]

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu 23.03-31.03.09 Wydział Polityki Społecznej
118 W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 23.03.2009 Wydział Nadzoru
119

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo 26.03.2009 Wydział Nadzoru
120

W zakresie kwalifikacji kadry i przestrzegania standardów usług

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie, Zimnowodna 17, 63-810 Borek Wielkopolski 26.03-24.04.09 Wydział Polityki Społecznej
121 W zakresie rozliczenia środków finansowych przekazywanych w 2008 r. w ramach dotacji Wojewody oraz rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 24.03-03.04.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
122

W zakresie spełniania standardów świadczonych usług, standardu w zakresie opieki i wychowania, w tym przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych oraz kwalifikacji kadry

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec 01.04-17.04.09 Wydział Polityki Społecznej
123

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 30.03-21.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
124

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie, ul. Gostyńska 52, 64-000 Kościan 30.03-17.04.09 Wydział Finansów i Budżetu 
125

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Grabowska 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski 30.03-17.04.09 Wydział Finansów i Budżetu 
126 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Bojanowie, ul. Rynek 12, Bojanowo 30.03-31.03.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
127

Kontrola projektu nr Z/2.30/IV/4.2/23/05 „Szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zaangażowanych we wdrażanie działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR w Wielkopolsce” 02/330

[pobierz informację pokontrolną]

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46 Poznań  25.03-07.04.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
128 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 20.04-30.04.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
129 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka,  17.04.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
130 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy i Miasta w Odolanowie, ul. Rynek 1 63-430 Odolanów 20.04-21.04.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
131 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy i Miasta w Zdunach, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny 27.04-28.04.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
132 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 8.04.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
133

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań 03.04-24.04.09 przedłużono do 28.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
134

W zakresie stosowania przepisów prawa przy udzielaniu zamówień publicznych oraz sposobu prowadzenia gospodarki finansowej

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań 02.04-24.04.09 Wydział Finansów i Budżetu
135

W zakresie wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Budowa hali widowiskowo – sportowej w Luboniu” ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2008 i realizacji tego zadania

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

1. Urząd Miasta Luboń, Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-031 Luboń
2. Biuro Majątku Komunalnego
Pl. E. Bojanowskiego 2, 62-031 Luboń
3. Hala Widowiskowo-Sportowa w Luboniu, ul. Kołłątaja 1, 62-031 Luboń 
06.04-10.04.09 Wydział Finansów i Budżetu/Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
136 W zakresie rozpatrzenia zarzutów podniesionych w skardze Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań 06.04-24.04.09 Wydział Polityki Społecznej
137

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Połajewie, ul. Obornicka 6a, 64-720 Połajewo 09.04-28.04.09 przedłużono do 13.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
138

Kontrola projektów:
1. nr Z/2.30/IV/4.3/19/05 „Punkt informacyjny dla Działań 2.5 i 3.4 ZPORR” (03/271)
2. nr Z/2.30/IV/4.2/4/05 „Wyposażenie dla wdrażania działań 2.5 i 3.4 ZPORR w ARR S.A. w Koninie” 02/186
3. nr Z/2.30/II/2.5/8/05 „Promocja przedsiębiorczości w Województwie Wielkopolskim

[pobierz informację pokontrolną]

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 08.04-09.04.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
139

Kontrola projektu nr Z/2.30/I/1.5/233/04 „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu ul. Maksymiliana Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

[pobierz informację pokontrolną]

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Maksymiliana Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 14.04-24.04.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Ośrodek Informatyki
140

W zakresie zasadności świadczeń, legalności wydanych decyzji oraz kwalifikacji kadr

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie 21.04-15.05.09 Wydział Polityki Społecznej
141

W zakresie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

Urząd Miasta w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 21.04-15.05.09 Wydział Polityki Społecznej
142

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 14.04-27.04.09 Wydział Polityki Społecznej
143 W zakresie rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na inwestycje melioracyjne realizowane w ramach SPO 2004-2013 oraz PROW 2007-2013 przekazywanych w 2008 roku a pochodzących z budżetu Wojewody i rezerwy celowej budżetu państwa Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno 15.04-28.04.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
144

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie, pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew 16.04-08.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
145

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

 

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, pl. Wolności 16, 62-570 Rychwał 14.04-05.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
146

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 20.04-08.05.09 przedłużono do 12.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
147 W zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Urząd Miasta Gniezna 15.04-23.04.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
148

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Zakład Pracy Chronionej Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów , ul. Dąbrowskiego 29, 64-980 Trzcianka 20.04-08.05.09 Wydział Polityki Społecznej
149

W zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 21.04-28.04.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
150

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa dofinansowanie zadań własnych gminy – zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantom osiedlającym się w Gminie Jarocin

[pobierz protokół]

Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 21.04-27.04.09 Wydział Polityki Społecznej
151 W zakresie sposobu ewidencji depozytów mieszkańców i wydatkowania środków w związku z rozpatrzeniem zarzutów określonych w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczących nieprawidłowości w zakresie sprawowanej opieki oraz postawy kadry kierowniczej i pracowników wobec mieszkańca Domu Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań 21.04-24.04.09 Wydział Polityki Społecznej
152

W zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz 23.04.09 przedłużono do 27.04.09 Wydział Nadzoru
153

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 23.04-15.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
154

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie, ul. Poznańska 1A, 63-200 Jarocin 22.04-08.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
155

W zakresie zbadania zarzutów zawartych w skardze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu – filia Nowe Miasto 29.04-08.05.09 Wydział Polityki Społecznej
156 W zakresie rozliczenia środków finansowych przekazanych z budżetu wojewody w 2008 r. na zadanie związane z opracowywaniem programów ochrony powietrza Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań 23.04-30.04.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
157

W zakresie spełniania standardów świadczonych usług, standardu w zakresie opieki i wychowania, w tym przestrzegania praw dzieci niepełnosprawnych oraz kwalifikacji kadry

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile, ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła 04.05-18.05.09 Wydział Polityki Społecznej
158

W zakresie pozyskiwania, szkolenia i przygotowywania osób do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz kwalifikacji kadry

[pobierz protokół]

[pobierz zalecienia pokontrolne]

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, al. Wielkopolska 21/25, 60-603 Poznań 28.04-19.05.09 Wydział Polityki Społecznej
159

W zakresie pozyskiwania, szkolenia i przygotowywania osób do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz kwalifikacji kadry

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Fabryczna 7, 62-800 Kalisz 07.05-07.06.09 Wydział Polityki Społecznej
160

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Pobiedziska 04.05-12.05.09 Wydział Polityki Społecznej
161 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Wolsztynie, ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn
 
8.05.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
162 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew 11.05-12.05.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
163 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew 18.05-19.05.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
164 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa 11.05-29.05.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
165 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Miasta i Gminy w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek 22.05.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
166

W zakresie gospodarki finansowej jednostki oraz administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zasobach WUW w Poznaniu

Zakład Obsługi Administracji WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16.18, 61-713 Poznań 29.04-22.05.09 przedłużono do 29.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
167

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej i w dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno 04.05-29.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
168

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na zasiłki i pomoc w naturze

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Pobiedziska 04.05-12.05.09 Wydział Polityki Społecznej
169

W zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespoły ratownictwa medycznego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratownictwo Medyczne „Wawrzyniak” s.c. w Ostrzeszowie, Al. Wolności 1A, 63-500 Ostrzeszów 11.05-22.05.09 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
170

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy we Wronkach, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki 07.05-22.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
171

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim, ul. Dąbrowskiego 6, 89-350 Miasteczko Krajeńskie
 
07.05-29.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
172

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz protokół]

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, Środowiskowy Dom 14.05-20.05.09 Wydział Polityki Społecznej
173 W zakresie realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania Samopomocy Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, ul. Dworcowa 16, 62-041 Puszczykowo 11.05-30.05.09 Wydział Polityki Społecznej
174

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Wierzbinku, 62-619 Sadlno 11.05-22.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
175 W zakresie ewidencji działalności gospodarczej Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a 13.05-15.05.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
176

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz protokół]

Zakład pracy chronionej EUROCLEAN Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 55 lok. 18/19, 60-352 Poznań 13.05-30.05.09 Wydział Polityki Społecznej
177

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz protokół]

Zakład pracy chronionej CLAR SYSTEM , ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań 13.05-30.05.09 Wydział Polityki Społecznej
178

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz protokół]

Zakład pracy chronionej SOLIDEX Sp. z o.o. , Łęka Mroczeńska 66, 63-611 Mroczeń 27.05-10.06.09 Wydział Polityki Społecznej
179

W zakresie spełniania przez pracodawców warunków i obowiązków określonych w przepisach art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

[pobierz protokół]

Zakład Pracy Chronionej KOMPRESJAN s. c. Słupia pod Bralinem 74, 63-642 Perzów 27.05-10.06.09 Wydział Polityki Społecznej
180

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Pakosław, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław 14.05-02.06.09 Wydział Finansów i Budżetu
181

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-550 Grodziec 14.05-02.06.09 Wydział Finansów i Budżetu
182

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie 13.05-29.05.09
przedłużono do 09.06.09
Wydział Finansów i Budżetu
183

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miejski w Krzyżu Wielkopolskim,
ul. Wojska Polskiego 14, 64-920 Krzyż Wielkopolski
18.05-29.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
184 W zakresie rozliczania środków finansowych przekazanych z budżetu Wojewody w 2008 r. na projekty realizowane w ramach SPO Priorytet 3 „Pomoc techniczna” oraz PROW 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu
18.05-29.05.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
185

W zakresie spełniania standardów usług rynku pracy, które są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. nr 47, poz. 314)

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej, ul. Kosynierów 46 18.05-17.06.09 Wydział Polityki Społecznej
186

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

[pobierz protokół]

Urząd Miasta i Gminy Rychwał Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał 18.05-29.05.09 Wydział Polityki Społecznej 
187

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile, ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła 20.05-05.06.09 Wydział Polityki Społecznej
188

W zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w Pile, ul. W. Witosa 26/5, 64-920 Piła 20.05-05.06.09 Wydział Polityki Społecznej
189

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno 22.05-05.06.09
 
Wydział Finansów i Budżetu
190 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 4, 62-110 Poznań 17.06.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
191 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy w Łubowie, 62-260 Łubowo 17.06.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
192 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Kłecku, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko 22.05.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
193 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz powszechnego obowiązku obrony Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Głowna 1, 62-613 Osiek Mały 02.06-10.06.09 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
194 W zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk  Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, ul. Rynek 1,
63-810 Borek Wielkopolski
29.05.2009 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
195

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie, ul. Poznańska 1A, 63-200 Jarocin 22.05-26.05.09 Wydział Finansów i Budżetu
196

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły 28.05-10.06.09 przedłużono do 19.06.09 Wydział Finansów i Budżetu 
197

W zakresie gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji dochodów budżetowych

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole, ul. Bogumiła 65, 62-600 Koło 28.05-19.06.09 Wydział Finansów i Budżetu 
198

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne 28.05-10.06.09 Wydział Polityki Społecznej
199

 W zakresie pozyskiwania, szkolenia i przygotowywania osób do prowadzenia rodzinnych form opieki oraz kwalifikacji kadry

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Noskowskiego 1a, 62-510 Konin 01.06-01.07.09 Wydział Polityki Społecznej 
200

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-040 Czerwonak 27.05-12.06.09 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 12.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 09:17