Komunikaty - Dziedziny w ochronie zdrowia

Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu w dziedzinie w ochrony zdrowia

 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu w dziedzinie w ochrony zdrowia, opublikowano 7 lipca 2020 r.

***

Postępowanie kwalifikacyjne w sesji wiosennej 2020 r.

Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego informuje, że w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) zostało ogłoszone postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Liczba  wolnych miejsc szkoleniowych, uruchomionych i ogłoszonych w SMK - 2

Jednostka szkoląca:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33

Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji wraz załącznikami składać należy za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w terminie: od 30 kwietnia 2020 r. do 31 maja2020 r.

Kroki w systemie SMK:

  1. Logowanie do systemu pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/
  2. Wypełnienie Wniosku o modyfikację uprawnień w celu nadania uprawnień: Innego Pracownika Medycznego i przesłanie w SMK do podmiotu weryfikującego uprawnienia (np. Wielkopolski Urząd Wojewódzki) przy użyciu profilu zaufanego. Przekazanie niezwłocznie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem (potwierdzona przez organ wydający dyplom lub przez notariusza) drogą pocztową na adres Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Urzędu (61) 854 17 02);
  3. Wypełnienie i wysłanie Wniosku o specjalizację w SMK wraz z załączonymi elektronicznymi kopiami następujących dokumentów:
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego – czyli w zakresie prowadzenia procesów psychoterapeutycznych dzieci i młodzieży (zaświadczenie od pracodawcy, świadectwo pracy),
  • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
  • oświadczenia dotyczącego rodzaju publikacji,
  • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy,
  • o uzyskiwaniu tytułu specjalisty z dnia 24 lutego 2017 r. w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 599, z późn. zm.).

Podręcznik użytkownika SMK dla Inni w ochronie zdrowia jest dostępny pod adresem:
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/inni_w_ochronie_zdrowia_5...

Szczegółowe informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego w ww. dziedzinie uzyskać można na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: zdrowie/specjalizacje medyczne/dziedziny w ochronie zdrowia/rozpoczęcie specjalizacji oraz pod numerem telefonu.: (61) 854 17 02.

Informacje dotyczące pozyskanych grantów na cele szkoleniowe z Funduszy Unijnych, znajdą Państwo na stronie internetowej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu http://www.skp.ump.edu.pl/en/node/534 lub w sekretariacie Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, nr tel. (61) 8491 531.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2014 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 07.07.2020 - 14:54