Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji – PESF

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF)

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • art. 60 - 69 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97),
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. z 2020 r. poz. 516, z późn. zm.),
 • Regulaminie przeprowadzania PESF, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta (instrukcja w zakładce: System Monitorowania Kadr Medycznych/SMK).

Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF i posiadają dokumentację z przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w formie papierowej:

Po założeniu konta w SMK, powinni wypełnić Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji, następnie wniosek ten po wydrukowaniu i podpisaniu przekazać do Wydziału Zdrowia Urzędu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej:

 1. kartę specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  • informacją o napisaniu i sposobie upubliczniania pracy poglądowej,
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji (uwzględniającą ocenę znajomości piśmiennictwa oraz uczestnictwa w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych),
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji (wraz z udokumentowaniem zaliczenia wymaganych programem specjalizacji kolokwiów z zakresu praktyki aptecznej lub klinicznej oraz kolokwium końcowego na koniec stażu specjalizacyjnego),
 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 3. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej,
 4. pracę poglądową (zgodną z wymogami programu specjalizacji) zaliczoną przez kierownika specjalizacji,

Dokumenty proszę przesłać na adres:

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18

61-713 Poznań

Wojewoda po formalnej weryfikacji przekazanych dokumentów przekazuje je do konsultanta wojewódzkiego we właściwej dziedzinie farmacji, do oceny realizacji szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Po uzyskaniu informacji od konsultanta wojewódzkiego o pozytywnej, merytorycznej weryfikacji dokumentacji, potwierdza odbycie szkolenia w systemie SMK (zmiana statusu Wniosku o potwierdzenie realizacji szkolenia na: „potwierdzony”). Farmaceuta, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego w SMK może wystąpić do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF

Po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem Wniosek zgłoszeniowy do PESF.

Terminy składania Wniosków do PESF:

 • do 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • do 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:

 • 15.05 - 30.06 (sesja wiosenna)
 • 15.11 - 31.12 (sesja jesienna)

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESF jest przekazywany farmaceucie za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 27.04.2021 - 11:02
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 10:05