Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji – PESF

 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Fizjoterapeutów, opublikowano 7 lipca 2020 r.

***

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Farmaceutów (PESF) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • art. 107p-107zb ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
 • (Dz. U. z 2016 r. poz. 2142, z późn. zm.),
 • Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów (Dz. U. poz. 516),
 • Regulaminie przeprowadzania PESF, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 39-44 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.).

Warunkiem zgłoszenia się do PESF jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Farmaceuta, chcący przystąpić do PESF jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta (instrukcja w zakładce-Komunikaty).

Farmaceuci, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESF

Po założeniu konta w SMK, powinni wypełnić za jego pośrednictwem, Wniosek o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wniosek ten po wydrukowaniu przekazują do wojewody wielkopolskiego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty w postaci papierowej:

 1. kartę specjalizacji z:
  • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
  • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych,
  • informacją o napisaniu i sposobie upubliczniania pracy poglądowej,
  • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji (uwzględniającą ocenę znajomości piśmiennictwa oraz uczestnictwa w działalności edukacyjnej towarzystw naukowych),
  • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji
  • (wraz z udokumentowaniem zaliczenia wymaganych programem specjalizacji kolokwiów z zakresu praktyki aptecznej lub klinicznej oraz kolokwium końcowego na koniec stażu specjalizacyjnego),
 2. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach ;
 3. świadectwo potwierdzające znajomość jednego języka obcego: angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wydane przez studium języków obcych uczelni wyższej.
 4. pracę poglądową (zgodną z wymogami programu specjalizacji) zaliczoną przez kierownika specjalizacji.

Dokumenty /w białej wiązanej teczce/ należy składać w Punkcie Informacyjnym, al. Niepodległości 16/18 (Hol Główny Urzędu) lub przesłać na adres:

Wydział Zdrowia WUW
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Uwaga!

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego (procedura trwa około 3 tygodnie) w SMK, będzie możliwe złożenie Wniosku zgłoszeniowego do PESF. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Farmaceuci, którzy byli już dopuszczeni do PESF

Po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem Wniosek zgłoszeniowy do PESF.

W trakcie składania Wniosku zgłoszeniowego do PESF jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 400 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego wchodzącego w skład PESF opłata wynosi 100 zł. Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków.

Terminy składania Wniosków do PESF:

 • do 31 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • do 31 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:

 • 15.05 - 30.06 (sesja wiosenna)
 • 15.11 - 31.12 (sesja jesienna)

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESF dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESF jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESF w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESF jest przekazywany farmaceucie za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 04.07.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.07.2014 - 11:02
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 07.07.2020 - 14:59