Przedłużenie i skrócenie specjalizacji

/dotyczy osób specjalizujących się w systemie dotychczasowym/

Czas trwania specjalizacji określony jest programem specjalizacji dostępnym na stronie  internetowej www.cmkp.edu.pl

Czas trwania specjalizacji może być:

Przedłużony:

  • na uzasadniający wniosek osoby odbywającej specjalizację, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące
  • przedłuża pełnomocnik po uzyskaniu zgody kierownika, specjalizacji i konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta właściwego ze względu na miejsce odbywania stażu specjalizacyjnego,
  • pełnomocnik zobowiązany jest zawiadomić wojewodę o przedłużeniu czasu trwania specjalizacji

Skrócony:    

  • o okres nie dłuższy niż 1/3 czasu jej trwania
  • jeżeli kierownik specjalizacji wystąpi z wnioskiem do konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta krajowego, o uznanie diagnoście  laboratoryjnemu odbytych przez niego w kraju lub za granicą kursów szkoleniowych lub staży kierunkowych za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie  specjalizacji, jeżeli okres od dnia ich ukończenia nie jest dłuższy niż 5 lat oraz o skrócenie czasu trwania specjalizacji,
  • czas trwania specjalizacji skraca pełnomocnik po uzyskaniu zaświadczenia od konsultanta krajowego w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli nie ma powołanego konsultanta krajowego, potwierdzające uznanie dotychczasowego dorobku zawodowego diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem wybranych elementów programu specjalizacji, pełnomocnik zobowiązany jest zawiadomić wojewodę o skróceniu czasu trwania specjalizacji.
Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 30.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.10.2016 - 11:47