Rozpoczęcie specjalizacji

Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Podstawa prawna

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia regulują przepisy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 599, z późn. zm.).

Informacje ogólne

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda dwa razy do roku w terminach:

 • od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 
 • od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia

Informację na temat liczby wolnych miejsc szkoleniowych w jednostkach uprawnionych do prowadzenia specjalizacji, na aktualne postępowanie kwalifikacyjne wojewoda ogłasza w SMK co najmniej na miesiąc przed terminem postępowania kwalifikacyjnego.

Osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie ochrony zdrowia i tylko w jednym województwie.

Warunki jakie powinna spełnić osoba, która zamierza rozpocząć szkolenie specjalizacyjne:

 • złożyć w SMK wniosek o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie ochrony zdrowia do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na obszarze którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne,
 • posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku wskazanym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. 2017 poz. 1217, z późn. zm.).

Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia wynikające z załącznika nr 2 rozporządzenia:

Lp. Dziedziny specjalizacji Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów
w zakresie
1 epidemiologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii,
ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii
2 fizyka medyczna fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej
3 inżynieria medyczna automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki
4 neurologopedia logopedii
5 promocja zdrowia i edukacja zdrowotna biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
6 psychologia kliniczna psychologii
7 zdrowie publiczne administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
8 zdrowie środowiskowe biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa
9 mikrobiologia biologii, biotechnologii, mikrobiologii
10 toksykologia biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka
11 przemysł farmaceutyczny biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka
12 radiofarmacja biologii, chemii
13 surdologopedia logopedii
14 psychoseksuologia psychologii
15 embriologia kliniczna biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej
16 psychoterapia dzieci i młodzieży psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim
 • zakwalifikować się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Inne warunki do rozpoczęcia specjalizacji:

 • W celu przystąpienia do specjalizacji uzupełniającej kandydat powinien posiadać specjalizację I stopnia wskazaną w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
Rodzaj posiadanej specjalizacji
I stopnia
Dziedziny ochrony zdrowia
Rehabilitacja ruchowa Zdrowie publiczne
Analityka sanitarna

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Higiena i epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Medycyna społeczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Organizacja pomocy społecznej

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

 • Do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić także osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny uzyskany po ukończeniu studiów  na kierunku innym niż określonym w załączniku nr 2 przy czym wykonywała co najmniej przez 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat czynności zawodowe zgodne z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia i uzyskała zgodę dyrektora CMKP na odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

 Składanie dokumentów

 Złożenie wniosku o rozpoczęcie specjalizacji będzie możliwe po:

 • założeniu konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w celu dokonywania czynności w tym systemie, 
 • potwierdzeniu tożsamości oraz uprawnień poprzez osobiste zgłoszenie się w pok. 569 Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z wydrukowanym Wnioskiem o modyfikację uprawnień wypełnionym w systemie SMK oraz z dowodem osobistym i dyplomem ukończenia studiów. WAŻNE: Osobiste zgłoszenie nie jest konieczne w przypadku złożenia Wniosku o modyfikację uprawnień w SMK przy użyciu profilu zaufanego – wówczas można przekazać niezwłocznie kopię dyplomu studiów wyższych potwierdzoną za zgodność z oryginałem (potwierdzona przez organ wydający dyplom lub przez notariusza) drogą pocztową na adres Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Terminy składania wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w systemie SMK:

 • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca,
 • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożony za pomocą SMK,
 2. załączniki do wniosku, będące elektronicznymi kopiami:
  • dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dokumentu potwierdzającego okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego
  • dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego
  • oświadczenia dotyczącego rodzaju publikacji
  • zgody dyrektora CMKP na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego - w przypadku osoby, która uzyskała tytuł magistra po ukończeniu studiów na kierunku innym niż określony w przepisach wydanych na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną  złożonych dokumentów,
 • postępowanie konkursowe w przypadku, gdy liczba wnioskujących przekroczy liczbę wolnych miejsc szkoleniowych.

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 • okres wykonywania czynności zawodowych zgodnych z programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia - 1 punkt za każdy rok, wykonywania tych czynności, maksymalnie 10 punktów
 • posiadanie:
  • stopnia naukowego - 2 punkty
  • tytułu naukowego - 5 punktów
 • autorstwo albo współautorstwo jednej publikacji - 0,5 punktu, maksymalnie 5 punktów.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku, gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe uzyska identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

W przypadku uzyskania identycznych wyników, wojewoda za pomocą SMK wzywa niezwłocznie kandydatów do dostarczenia dokumentu (lub jego elektronicznej kopii) poświadczającego średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się osoby, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych ogłoszonych w SMK na dane postępowanie kwalifikacyjne, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym.

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia magistra za pomocą SMK.

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego:

Osoba, która nie została zakwalifikowana do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego w SMK. 

O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia niezwłocznie osobę, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 12.11.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 12.11.2019 - 11:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.11.2019 - 12:41