Rozpoczęcie specjalizacji

Zgodnie z art. 50 ustawy o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 97) szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej „wnioskiem”;
 2. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
 3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składanie wniosku o specjalizację:

Farmaceuta ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku.         

Do wniosku dołącza się:

 1. elektroniczną kopię dyplomu ukończenia studiów, 
 2. elektroniczną kopię dyplomu potwierdzającego posiadany stopień naukowy,
 3. elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego okres wykonywania zawodu,
 4. oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Terminy postępowań kwalifikacyjnych:

od 16 grudnia do 15 stycznia albo od 1 czerwca do 30 czerwca każdego roku.       

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

W postępowaniu konkursowym uwzględnia się:

 1. staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku wykonywania zawodu farmaceuty na podstawie innej niż stosunek pracy – równoważnik etatu,
 2. posiadanie stopnia doktora naukowego lub tytuł profesora,
 3. opublikowanie jako autor lub współautor:
  1. monografii naukowej,
  2. artykułu naukowego oryginalnego,
  3. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
  4. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych,
  5. publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism naukowych sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. B  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub w wykazach czasopism naukowych sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, - z zakresu farmacji.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się farmaceutów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę
za pomocą SMK.

Weryfikacja postępowania kwalifikacyjnego

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się pisemnie do Wojewody o weryfikację postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia za pomocą SMK. O rozstrzygnięciu sprawy Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę drogą pocztową niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku.   

Skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.   

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK Elektroniczną Kartę Przebiegu Szkolenia specjalizacyjnego tzw. „EKS”, prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

„EKS” z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

Farmaceuta zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 24.10.2016
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 27.04.2021 - 09:58
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 09:58