Zasady uzyskiwania akredytacji

Zasady uzyskiwania akredytacji przez podmioty zamierzające prowadzić szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Podstawa prawna

 • Art. 6 i 53 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2020r. poz. 1169, z późn. zm.)

Informacja dla jednostek, które były uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego przed zmianą przepisów

Jednostki szkolące posiadające uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, nadane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.), stały się z dniem wejścia w życie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r., poz. 599) jednostkami szkolącymi w rozumieniu tego aktu prawnego.  

Informacja dla jednostek, które zamierzają uzyskać akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego

Warunki niezbędne do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego

Szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia, zwane dalej "szkoleniem specjalizacyjnym", może być prowadzone przez podmiot, który został wpisany na listę jednostek posiadających akredytację. Listę jednostek posiadających akredytację prowadzi dyrektor CMKP za pomocą SMK.

Akredytację może uzyskać podmiot, który:

 1. prowadzi działalność odpowiadającą profilowi szkolenia specjalizacyjnego, które ma być prowadzone;
 2. spełnia standardy kształcenia w szkoleniu specjalizacyjnym określone w programie szkolenia specjalizacyjnego;
 3. powołał zespół do spraw szkolenia specjalizacyjnego, którego zadaniem jest koordynowanie i organizowanie szkolenia specjalizacyjnego;
 4. zawarł porozumienia z innymi podmiotami dotyczące prowadzenia kursów specjalizacyjnych lub staży kierunkowych określonych w programie szkolenia specjalizacyjnego, których prowadzenia nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej;
 5. zawarł umowy dotyczące pełnienia obowiązków kierowników specjalizacji z osobami spełniającymi wymagania, o których mowa w art. 19 ust. 3;
 6. opracował regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego.

Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego określa:

 1. maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne;
 2. organizację szkolenia specjalizacyjnego, w tym harmonogram kursów specjalizacyjnych i staży kierunkowych;
 3. zakres obowiązków osób odbywających szkolenie specjalizacyjne;
 4. szczegółowy zakres obowiązków kierowników specjalizacji, opiekunów staży kierunkowych i innych osób wchodzących w skład kadry dydaktycznej;
 5. metody sprawdzania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych osób odbywających szkolenie specjalizacyjne;
 6. sposoby oceny organizacji i przebiegu szkolenia specjalizacyjnego przez osoby odbywające szkolenie specjalizacyjne.

Składanie wniosku o udzielenie akredytacji

Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji składa do dyrektora CMKP, za pomocą SMK, wniosek o udzielenie akredytacji, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wniosek składa się nie później niż na 4 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Dyrektor CMKP sprawdza pod względem formalnym wniosek a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa, za pomocą SMK, podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W celu uzyskania opinii w sprawie spełniania przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji warunków, dyrektor CMKP powołuje zespół ekspertów w składzie:

 1. 3 osoby zgłoszone przez konsultanta krajowego w danej dziedzinie ochrony zdrowia albo w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie ochrony zdrowia nie powołano konsultanta krajowego;
 2. przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące zawód w danej dziedzinie ochrony zdrowia, który posiada tytuł specjalisty w tej dziedzinie albo decyzję, o której mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 57 ust. 1, jeżeli został zgłoszony przez zarządy tych stowarzyszeń.

Dyrektor CMKP wskazuje termin wydania opinii, nie krótszy jednak niż 2 miesiące.

Ponadto Dyrektor CMKP:

 1. w przypadku gdy opinia jest pozytywna dokonuje wpisu podmiotu ubiegającego sięo uzyskanie akredytacji na listę jednostek posiadających akredytację, na okres 5 lat, wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych na szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie ochrony zdrowia;
 2. w przypadku gdy opinia jest negatywna, odmawia w drodze decyzji, wpisu podmiotu ubiegającego się o uzyskanie akredytacji na listę jednostek posiadających akredytację.

Informację o odmowie wpisu, dyrektor CMKP zamieszcza w SMK. Od decyzji, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Weryfikacja spełniania warunków koniecznych do prowadzenia specjalizacji

Dyrektor CMKP przed upływem okresu akredytacji, dokonuje oceny spełniania warunków koniecznych do prowadzenia specjalizacji przez podmiot wpisany na listę jednostek posiadających akredytację, zwany  „jednostką szkolącą”. Dyrektor CMKP występuje do jednostki szkolącej co najmniej na 6 miesięcy przed upływem okresu na, który jednostka szkoląca miała akredytację, o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

Dyrektor CMKP zamieszcza i aktualizuje na stronie internetowej CMKP oraz w SMK listę jednostek posiadających akredytację.

Skreślenie z listy jednostek posiadających akredytację

W przypadku gdy jednostka szkoląca przestała spełniać warunki, o których mowa w ustawie, powiadamia o tym niezwłocznie wojewodę i Dyrektora CMKP.

Dyrektor CMKP, w drodze decyzji, skreśla z listy jednostek posiadających akredytację jednostkę szkolącą, która przestała spełniać warunki wskazane w ustawie, albo nie realizuje programu szkolenia specjalizacyjnego.

Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 04.10.2017
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.04.2021 - 08:03
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 27.04.2021 - 08:03