Skreślenie z rejestru

/dotyczy osób specjalizujących się w systemie dotychczasowym/

Diagnosta laboratoryjny nie może realizować lub kontynuować specjalizacji w  przypadku:

  • utraty prawa wykonywania zawodu;
  • niepodjęcia przez diagnostę laboratoryjnego specjalizacji w okresie 3 miesięcy od dnia wskazanego jako termin rozpoczęcia specjalizacji w karcie specjalizacji;
  • przerwania specjalizacji dokonanej przez pełnomocnika na wniosek kierownika specjalizacji, w przypadku, gdy diagnosta laboratoryjny nie uczestniczy w kursach lub nie odbywa staży kierunkowych albo stażu podstawowego;
  • upływu okresu, w którym diagnosta laboratoryjny był zobowiązany ukończyć specjalizację.

Wojewoda skreśla diagnostę laboratoryjnego z rejestru w przypadkach, o których mowa wyżej, po otrzymaniu powiadomienia o zaistnieniu tych okoliczności od pełnomocnika.

O skreśleniu z rejestru diagnosty laboratoryjnego odbywającego specjalizację wojewoda niezwłocznie powiadamia tego diagnostę za pośrednictwem pełnomocnika.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 29.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.10.2016 - 11:48