Potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji/Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych - PESDL

 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu składania wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, opublikowano 7 lipca 2020 r.

***

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych (PESDL) przeprowadzany jest na zasadach określonych w następujących przepisach:

 • art. 30q-30zb ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.)
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 683).
 • Regulaminie przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia

W związku z nowelizacją ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, dokonaną z dniem 1 maja 2016 r. istotne znaczenie mają także przepisy przejściowe, ujęte w art. 29-36 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.).

Warunkiem zgłoszenia się do PESDL jest posiadanie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Diagnosta laboratoryjny, chcący przystąpić do PESDL jest zatem zobowiązany do założenia takiego konta.

Diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie zostali dopuszczeni do PESDL.

Diagności po założeniu konta w SMK, powinni złożyć za jego pośrednictwem wniosek do wojewody wielkopolskiego o potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Następnie wydrukowany wniosek diagnosta laboratoryjny przekazuje do wojewody. Do wniosku należy dołączyć dokumenty w formie papierowej:

Kartę specjalizacji z:

 • potwierdzeniem przebiegu szkolenia teoretycznego,
 • potwierdzeniem przebiegu staży kierunkowych i podstawowego stażu specjalizacyjnego,
 • opinią dotyczącą przebiegu specjalizacji potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
 • potwierdzeniem znajomości przynajmniej jednego języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego)
 • w zakresie określonym programem specjalizacji,
 • opisem formy samokształcenia potwierdzoną przez kierownika specjalizacji,
 • zaliczeniem specjalizacji przez kierownika specjalizacji;
 • zaświadczenia o ukończonych kursach wymaganych programem specjalizacji;
 • pracę poglądową lub oryginalną zaliczoną przez kierownika specjalizacji.

Dokumenty /w białej wiązanej teczce/ należy składać w Punkcie Informacyjnym, al. Niepodległości 16/18 (Hol Główny Urzędu) lub przesłać na adres:

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Po potwierdzeniu przez wojewodę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, będzie możliwe złożenie wniosku zgłoszeniowego do PESDL. Należy dokonać tego za pomocą konta w SMK.

Diagności laboratoryjni, którzy byli już dopuszczeni do PESDL.

Diagności tacy, po założeniu konta w SMK, składają za jego pośrednictwem wniosek zgłoszeniowy do PESDL.

W trakcie składania wniosku zgłoszeniowego do PESDL jest podawany numer rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESDL opłata wynosi 225 zł.

Opłata powinna być uiszczona niezwłocznie po złożeniu wniosku, nie później niż
w terminie 5 dni od upływu terminu składania wniosków.

Zgłoszenie do PESDL składa się w terminie do dnia:

 • 15 lipca każdego roku dla sesji jesiennej albo
 • 15 stycznia każdego roku dla sesji wiosennej.

Sesja egzaminacyjna trwa w dniach:

 • 15.04 - 31.05 (sesja wiosenna)
 • 02.11 - 15.12 (sesja jesienna)

Zawiadomienie o terminie i miejscu egzaminu oraz nadanym numerze kodowym jest przekazywane za pomocą SMK lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem egzaminu.

PESDL dla każdej dziedziny składa się z dwóch części w następującej kolejności - egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego. Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESDL jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:

 1. testu, gdy do PESDL w danej dziedzinie w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
 2. egzaminu ustnego.

Wynik PESDL jest przekazywany diagnoście laboratoryjnemu za pomocą SMK, a wyniki egzaminu testowego są publikowane także na stronie internetowej CEM.

Osoby przystępujące do PESDL w dziedzinie Laboratoryjna diagnostyka medyczna mogą skorzystać z wykazu podręczników, czasopism i biuletynów firmowych, które mogą być przydatne podczas przygotowywania się do egzaminu.
Wykaz ten został przygotowany przez Konsultanta krajowego - prof. dr hab. Macieja Szmitkowskiego. CEM proponuje zapoznać się również z informacją Konsultanta krajowego, dotyczącą egzaminu praktycznego.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 27.06.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.07.2014 - 14:05
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 07.07.2020 - 14:56