Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 2. [poz. 101-200]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
101 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Agnieszka Olenderek 1.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
102 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Mały Dworek” w Łaszczynie, z siedzibą pod adresem: Łaszczyn 63, 63-900 Rawicz  8.03-22.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
103 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec 3.03-11.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
104 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarząd Melioryzacji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziale w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9 9.03-22.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
105 rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 roku na realizację inwestycji melioracyjnych oraz PROW 2007 – 2013 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarząd Melioryzacji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowym Oddziale w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 9 9.03-22.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
106 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca 16.03-24.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
107 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 t. j.) Zakład Pracy Chronionej BUO „DĄB” sp. z o. o. ul. Wrzesińska 136, 62-200 Gniezno 8.03-9.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
108 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz  16.03-15.04.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
109 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Rodzina” w Studzieńcu, adres: 64-800 Chodzież, Studzieniec 27 15.03-31.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
110 uzyskanie uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 poprzez sprawdzenie na próbie dokumentacji znajdującej się w Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013: - funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej jednostki kontrolowanej. - poprawności sporządzania dokumentów dotyczących wydatków zadeklarowanych do Komisji Europejskiej Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 18,
61-713 Poznań 
9.03-22.03.2011 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
111 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 14.03.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
112 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 16.03.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
113 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy i Miasta w Rychwale, pl. Wolności 16, 62-570 Rychwał  9.03-18.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
114 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski 14.03-25.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
115 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 4.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
116 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Krzysztof Brosz 7.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
117 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Kraszewice,
ul. Wieluńska 53,
63-522 Kraszewice
10.03-18.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
118 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. Z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia OSK Kolejarz z siedzibą przy ul. Topazowej 6 w Poznaniu 7.03-10.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
119 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia „TEST” Zbigniew Wyszyński z siedziba przy ul. Długiej 29 lok. 10 w Warszawie, w zgłoszonych miejscach przeprowadzania zajęć na terenie województwa wielkopolskiego 14.03-16.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
120 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 j.t.). Zakład Pracy Chronionej „ANPAH JANIAK” Spółka jawna, ul. Piwonicka 2, 62-800 Kalisz 8.03-9.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
121 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 214 poz. 1407 j.t.). Zakład Pracy Chronionej - Agencji Detektywistycznej i Ochrony „Joker” Sp. z o. o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań. 8.03-9.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
122 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193). Pleszew 10.03-25.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
123 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Krystyna Gancarz 14.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
124 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Janusz Woźniak 10.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
125 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin
14.03-25.03.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
126 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 14.03-25.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
127 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie,
ul. Święciechowska 150,
64-100 Leszno
16.03-25.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
128 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Góralska 2, 60-623 Poznań 16.03-29.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
129 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Dominowie, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo 21.03-29.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
130 zadanie pn. „Przebudowa drogi Gminnej: Modła ul. Olchowa”, zrealizowane w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Rzgowie, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów 21.03-30.03.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
131 zadnie pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku Dąbroszyn – Grabowa – Jaroszewice Grodzieckie”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał 21.03-30.03.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
132 projekt pn. „Realizacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg powiatowych w 2009 r. w ramach NPPDL”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie,
ul. Zamkowa 31,
63-500 Ostrzeszów
24.03-1.04.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
133 zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wieluńskiej w Ostrzeszowie”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie,
ul. Zamkowa 31,
63-500 Ostrzeszów
24.03-1.04.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
134 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Starostwo Powiatowe w Jarocinie,
Al. Niepodległości 10-12,
63-200 Jarocin
21.03-25.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
135 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2,
62-560 Skulsk
23.03-25.03.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
136 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Złotowie, 77-400 Złotów 25.03.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
137 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Kobylinie, 63-740 Kobylin 28.03-31.03.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
138 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 16.03-17.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
139 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Lipno,
ul. Powstańców Wielkopolskich 9,
64-111 Lipno
28.03-29.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
140 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie z siedzibą pod adresem: ul. 5-go Stycznia 47,
64-200 Wolsztyn
21.03-6.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
141 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite 28.03-22.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
142 rozliczenie środków finansowanych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarząd Melioryzacji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie, ul. Okólna 59 23.03-28.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
143

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Hanka Błaszkowska 17.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
144 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań 18.03 -
12.04.2011
Wydział Finansów i Budżetu
145 prawidłowość wykorzystanie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2010 r . pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Pleszew, polegające na remoncie i renowacji pomnika na mogile Pomordowanych Ofiar przez terror hitlerowski na cmentarzu przy ul. Kaliskiej m. Pleszew Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1,
63-300 Pleszew
25.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
146 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

28.03-28.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
147 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2010 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu dla Odry 2006
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
ul. Piekary 17
29.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
148 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie,
ul. 17 Stycznia 143,
64-400 Międzychód
29.03-08.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
149 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Rynek 36 29.03-11.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
150 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Izabela Janicka 23.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
151 prawidłowość wydawania i cofania zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Poznaniu przy ul. Kościuszki 95 30.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
152 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 25.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
153 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła 8.04-9.05.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
154 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wolsztynie,
ul. M. Drzymały 16,
64-200 Wolsztyn
31.03-8.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
155 standard usług świadczonych na rzecz mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, w związku ze skargą na działania Dyrektora i pracowników Domu Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, z siedzibą pod adresem: Nowa Wieś, ul. Szamotulska 9,
64-510 Wronki
4.04-11.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
156 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu,
ul. Noskowskiego 23,
61-705 Poznań
30.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
157 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 7.04-20.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
158 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska 4.04-5.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
159 ewidencja działalności gospodarczej
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 11.04-13.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
160 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1,
63-300 Pleszew
4.04-15.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
161 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 11.04-14.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
162 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Rawiczu, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz 5.04-8.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
163 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie 4.04-13.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
164 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 4.04-13.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
165 projekt pn. „Budowa ronda na nowo projektowanej zbiorczej drodze gminnej, przecinającej drogi powiatowe 4520P i 4515P, w celu zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności do terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”, zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Turku,
ul. Kaliska 59,
62-700 Turek
11.04-21.04.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
166 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 457 Smulsko - Wygoda, na długości 3,920 km”, zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59,
62-700 Turek
11.04-21.04.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
167 kontrola szpitalnego oddziału ratunkowego, w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kościanie 4.04-8.04.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
168 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Małgorzata Grzemska 4.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
169 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 t. j. ) Zakład Pracy Chronionej „ROM – VIT” Roman Twardowski sp. j. ul. Chemików 3, 62-030 Luboń 7.04-8.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
170 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Michał Dziewiałtowski – Gintowt 8.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
171 projekt pn. „Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa – Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Kościelnej i budowa ulicy Księdza Kanonika Thiela” zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Czarnkowie, pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków 13.04-21.04.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
172 projekt pn. „Budowa drogi Stajkowo – Antoniewo – Krucz” zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Lubaszu, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz 13.04-21.04.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
173 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Czajków, Czajków 39,
63-524 Czajków
7.04-15.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
174 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Kołaczkowie, pl. Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 11.04-20.04.2011 przedłużono do 21.04. Wydział Finansów i Budżetu
175 spełnianie przez pracodawcę wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 t. j. ) Zakład Pracy Chronionej „CERTUS” Kisińska Genowefa, ul. Leśna 21, Cieszyn, 63-435 Sośnie 11.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
176 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Łukasz Sokołowski 8.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
177 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół z kontroli]
Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno 11.04-22.04.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
178 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Obornikach Wlkp., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki Wlkp. 18.04-22.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
179 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Violetta Jagiełło 15.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
180 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Wijewo,
ul. Parkowa 1,
64-150 Wijewo
13.04-21.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
181 Wybrane elementy standardu opieki i wychowania Placówka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim, z siedzibą pod adresem:
Al. Słowackiego 1 c,
63-400 Ostrów Wielkopolski
14.04-21.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
182 rozliczenie środków finansowanych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na realizację zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Koninie, ul. Okólna 59 14.04-15.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
183 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo,
ul. Poznańska 8,
62-250 Czerniejewo
15.04-28.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
184 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23,
62-212 Mieleszyn
18.04-28.04.2011 Wydział Finansów i Budżetu
185 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Szkolenia OSK „PERFECT” Dariusz Furmanek z siedzibą przy ul. Lotniczej 10 w Pile 18.04-19.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
186 spełnianie standardów usług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku (Dz. U. z 2010 r. nr 177 poz. 1193) Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie,
ul. Zaciszna 2,
63-200 Jarocin
21.04-09.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
187 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie z siedzibą pod adresem: 63-430 Odolanów, ul. Raszkowska 36 27.04-6.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
188 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Jacek Czaban 20.04.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
189 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną,
ul. Kolejowa 8
26.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
190 rozliczenie środków finansowanych przekazanych w 2010 r. na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej przez powódź
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Lądek,
ul. Rynek 26
29.04.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
191 funkcjonowanie Centrum Aktywizacji Zawodowej zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 ze zm.) oraz spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędu pracy zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 przedmiotowej ustawy Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.,
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Kosynierów 46
26.04.2011 Wydział Polityki Społecznej
192 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Tomasz Włodarski tłumacz przysięgły – Tomasz Włodarski Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
193 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - Środowiskowe Domy Samopomocy oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Żerków, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 4.05-12.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
194 ocenę realizacji zadań w zakresie organizowania opieki nad dzieckiem i rodziną na terenie powiatu określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie, z siedzibą pod adresem: ul. 5-ego Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 29.04-9.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
195 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń 9.05-20.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
196 dotyczy treści pisma przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia, Departament Nadzoru , Kontroli i Skarg: MZ-DNW-052-05-387/2011 z dnia 23.03.2011 Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp. z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wlkp. 27.04-11.05.2011 Wydział Polityki Społecznej
197 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 26.04 - 20.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu
198 projekt pn. „Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Wągrowcu”, zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec 4.05-11.05.2011
przedłużono do 13.05.2011
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
199 „Budowa ulic: Wodnej, Letniej, Żeglarskiej i Wioślarskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Wągrowcu”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec 4.05-11.05.2011
przedłużono do 13.05.2011
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
200  wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn 5.05-13.05.2011 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 14.03.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:59