Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2011 roku, cz. 1. [poz. 1-100]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2011 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
1 realizacja przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmienia innych ustaw za 2010 rok
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań 12.01-18.01.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
2 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno–Spożywczych w Poznaniu, pl. Wolności 17, 61-739 Poznań
 
11.01-28.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
3

gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań  11.01-28.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
4

gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań  11.01-28.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
5

gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań 
11.01-28.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
6 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek  11.01-20.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
7 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Kramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk 11.01-20.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
8

wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy Osieczna, ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna 11.01-21.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
9

wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

Urząd Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
 
12.01-21.01.2011 Wydział Finansów i Budżetu
10 realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą pod adresem: Słowikowo 24, 62-436 Orchowo 13.01-28.01.2011 Wydział Polityki Społecznej
11 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież  17.01-4.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
12 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej realizowanego przez powiat jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą pod adresem: Aleja Słowackiego 1 c, 63-400 Ostrów Wielkopolski 18.01-4.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
13 projekt pn. „Budowa ulicy Szarotkowej w Skórzewie o nawierzchni utwardzonej wraz z odwodnieniem i chodnikiem”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1 c, 60-070 Dopiewo 17.01-21.01.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
14 zadanie własne jednostki samorządu terytorialnego pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości, 61-713 Poznań  17.01-11.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
15 projekt pn. „Budowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie”, realizowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego na lata 2007-2008, w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości, 61-713 Poznań  17.01-11.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
16 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Pogorzeli, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela 20.01.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
17 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Tarnówce, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka 21.01.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
18

prawidłowość wykorzystanie dotacji udzielonej w 2010 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo 21.01-18.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
19

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Karolina Kaczmarek 18.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
20

prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 24.01-3.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
21 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny, z siedzibą pod adresem: ul. Lipowa 33, 64-100 Leszno  20.01-4.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
22 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań  27.01-26.02.2011 Wydział Skarbu i Nieruchomości
23 zadanie pn. „Remont ulicy Cmentarnej i Traugutta w Luboniu”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń  31.01-3.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
24

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Andrzej Szubert  19.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
25

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Magdalena Urbanowicz  21.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
26 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Zofia Adamcio-Murawska 18.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
27 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Maciej Bajor 20.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
28 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek 27.01-18.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
29 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Agnieszka Ekert 21.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
30

gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]

Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież 31.01-4.02.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
31

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Paulina Michalska 24.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
32 rozliczenie środków finansowych przekazanych z budżetu państwa w 2010 roku na Parki Krajobrazowe
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań 26.01-7.02.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
33

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Magdalena Betz 28.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
34 w zakresie wybranych elementów realizacji zadania zleconego powiatowi, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wykorzystania dotacji przyznanej na realizację zadania Środowiskowy Dom Samopomocy w Głębockim z siedzibą pod adresem: Głębockie 26 A, 62-561 Ślesin 26.01-11.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
35 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumacz przysięgły – Małgorzata Chudzińska 26.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
36 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/2-82/10 z 14 kwietnia 2010 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość”, Głębokie 26 A, 62-561 Ślesin  26.01-28.01.2011 Wydział Polityki Społecznej
37

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Wanda Przewoźna  27.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
38

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Iwona Kozłowiec 31.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
39 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r.  Starostwo Powiatowe w Kaliszu pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 27.01.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
40 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Kotlin, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 63-250 Kotlin 26.01-7.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
41 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 27.01-7.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
42 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gostyniu, ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń  27.01-7.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
43 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła 31.01-11.02.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
44

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Marzena Lisowska 2.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
45 rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont mostu, budowę i przebudowę jezdni, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Armii Poznań w mieście Oborniki”, dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki  9.02-18.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
46 rzeczowa i finansowa realizacja zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych - nr 1177P od km 4+220 do km 4+660, nr 2020P od km 0+000 do km 6+610, nr 2023P do km 0+000 do km 4+325, na łącznej długości 11,375 km”, dofinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 listopada 2a, 64-600 Oborniki 9.02-18.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
47 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Szydłowie, 64-930 Szydłowo 7.02.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
48 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Ewa Renz 1.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
49 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Mariusz Skoraszewski 8.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
50 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań  1.02-18.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
51 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r.  Urząd Gminy w Kościanie, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan 11.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
52 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2010 r.  Urząd Miasta w Słupcy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 15.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
53

prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2010 r. z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielanie pomocy osobom lub rodzinom poszkodowanym przez powódź oraz udzielanie pomocy rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą,
ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
11.02-24.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
54 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1,
62-052 Komorniki
10.02-23.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
55 rozpatrzenie zarzutów podnoszonych w skardze Dom Dziecka w Pleszewie, z siedzibą pod adresem: ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew 8.02-18.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
56 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (j. t. Dz. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.); zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia; dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia. Szkoła Jazdy „Wierzbak” S.C. z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 6/8 w Poznaniu 7.02-9.02.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
57

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Małgorzata Bartkowiak 7.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
58

prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]

tłumacz przysięgły – Beata Małecka 10.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
59 prawidłowość wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Poznań ul. Piekary 17 14.02-18.02.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
60 sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego 30 lipca 2009 r. Pensjonat „Radosna Jesień” prowadzony przez Panią Bogumiłę Dylewicz „Midyko” z siedzibą: ul. Zalesie 6, 62-040 Puszczykowo 9.02-15.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
61 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Rodzinny „Jesień” prowadzony przez Panią Martę Majewicz P.P.H.U. ul. Podgórna 16, 62-040 Puszczykowo 15.02-8.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
62 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Aleje Marcinkowskiego 3,
60-967 Poznań
10.02-25.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
63 wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie, Rynek 10, 64-050 Wielichowo 14.02-22.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
64 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy i Miasta Odolanów, Rynek 1, 63-430 Odolanów 17.02-28.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
65 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Miejski Gminy Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-319 Łobżenica 16.02-25.02.2011 Wydział Finansów i Budżetu
66 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy Kawęczyn 62-704 Kawęczyn 21.02-1.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
67 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2010 r. na realizację zadań w ramach Pomocy technicznej objętej PROW 2007-2013.
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14 w Poznaniu 15.02-25.02.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
68 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Agnieszka Dankowska 9.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
69 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Katarzyna Nowak 11.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
70 kontrola w związku z informacją dotyczącą prowadzenia bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej lub statutowej. Obiekt usytuowany pod adresem Miłkowice 9,
62-730 Dobra
14.02-28.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
71 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży, ul. Wiosny Ludów 14 A, 64-800 Chodzież 21.02-11.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
72 zadanie pn. „Droga Siedlec – Kiełpiny”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Siedlcu, Zbąszyńska 17,
64-212 Siedlec
14.02-23.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Wydział Finansów i Budżetu
73 projekt pn. „Przebudowa ciągu drogowego Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Ogrodowej w Wolsztynie”, zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Wolsztynie, Rynek 1,
64-200 Wolsztyn
14.02-23.02.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
74 sprawdzenie przestrzegania praw uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowi Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą pod adresem: 62-850 Lisków ul. Twórców Liskowa 3 10.02-11.02.2011 Wydział Polityki Społecznej
75 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Grażyna Grzegorzewska 11.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
76 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Remigiusz Drewniak 21.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
77 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380074P – ulicy Parkowej w Opalenicy od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką - ul. Poznańską) od km 0+650 (wjazd w kierunku stadionu)”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 3.03-9.03.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
78 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz windykacji dochodów związanych z realizacją przedmiotowego zadania
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Lipka, ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka 21.02-18.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
79 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań  22.02-14.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
80 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 21.02-25.02.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
81 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Gminy Koło, ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło 24.02-25.02.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
82 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy w Żelazkowie, Żelazków 138, 62-817 Żelazków  21.02-24.02.2011 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
83 realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą pod adresem: Lucynowo 2, 62-402 Ostrowite 14.03-31.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
84 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno  28.02-8.03.2011 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
85 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie z siedzibą 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 7 25.02-7.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
86 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego  tłumacz przysięgły – Małgorzata Chudzińska 22.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
87 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań  24.02-10.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
88 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Miasta w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 1.03-31.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
89 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej, adres: 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Sportowa 9c 1.03-31.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
90

kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[wystąpienie pokontrolne]

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Limanowskiego 20/22, 63-400 Ostrów Wlkp. 28.02-11.03.2011 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
91 projekt pn. „Utworzenie lokalnego ciągu komunikacyjnego łączącego drogi powiatowe z drogą wojewódzka poprzez remont dróg gminnych w ciągu ulicy dr Piotrowskiego i ulicy Kraszewskiego w m. Zbąszyń”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń  3.03-9.03.2011 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 
92 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Jolanta Jaworska 24.02.2011 Wydział Kontroli, Prawny I Nadzoru
93 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380074P – ulicy Parkowej w Opalenicy od km 0+000 (skrzyżowanie z drogą wojewódzką - ul. Poznańską) do km 0+650 (wjazd w kierunku stadionu)”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji Urząd Miasta Opalenica, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica 3.03-9.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
94 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r. Urząd Gminy w Kamieńcu, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec 28.02-8.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
95 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin  3.03-16.03.2011 Wydział Polityki Społecznej
96 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2010 r. Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  1.03-11.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
97 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2010 r.  Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek  3.03-11.03.2011 Wydział Finansów i Budżetu
98 gospodarka wodna i ochrona wód – zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez starostę w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]
[protokół kontroli]
Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 7.03-11.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
99 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły – Danuta Witkowska 2.03.2011 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
100 Rozliczenie środków finansowanych przekazanych z budżetu państwa w 2010 r. na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Szyperska 14 w Poznaniu  1.03-7.03.2011 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 18.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:55